deniz bonus kampanya

Maddesi gerei ve Bankalarn Muhasebe Uygulamalarna ve Belgelerin Saklanmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarnca tarafnza ait bilgi ve belgelerinizin bankamzca on yl süre ile saklanmas yasal zorunluluktur.
Web sitemizi daha güvenli bir ekilde görüntülemek için iletim sisteminizi veya tarayc sürümünü güncellemenizi öneririz.
Miles Smiles kredi kartlar,taksitli ilemler, vadeli taksit, bonus kullanmlar, BP Araçta ödeme dnda sanal POS, sanal kart ve mail order ilemleri kampanyaya dahil deildir.
Amacmz; sizlerin memnuniyeti dorultusunda, kiisel verilerinizin alnma ekilleri, ilenme amaçlar, hukuki nedenleri ve haklarnz konularnda sizi en effaf ekilde bilgilendirmektir.Ekstrelerinizi, güncel ilemlerinizi, gelecek ödemelerinizi ve limit detaylarnz tek ekranda görüntüleyin.Yukarda belirtilen amaçlarla, kiisel verilerin aktarlabilecei kii/kurulular: Kiisel Verileriniz; Bankamzn itirakleri ve bunlarn alt kurulularna; çalanlar, irket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danmanlar, denetçileri, Banka'nn faaliyetlerinin tamamlaycs veya uzants niteliindeki hizmetleri ald, ibirlii yapt danman, kurulu, taraflar ve KKB ve findeks dahil destek hizmeti kurulular.Hemen ndirin; Bedavas en bol Bonusla her ay 300den fazla kampanya sizi bekliyor!Yaymlanan veya kamuya açklanan ya da kanunlarda yer alan açklk ilkesi uyarnca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarnda yer alan veya kanunlardaki hükümler gerei kamunun aydnlatlmas bakmndan açklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafndan tabi olduu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya.
Nakt avans, nakit avans çekerek acil nakit ihtiyaçlarnz tek dokunula giderin!
Haklarnzn, düzenlemenin yürürlük tarihi olan tarihinden itibaren kullanlmas mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamzca yaplacak masraflar, kvkknn Veri sorumlusuna bavuru balkl.
Kampanya sektörlerine dahil siteler kampanyaya dahildir.
Kapat, hemen Bonuslu Ol, aLO garant, x Güncel olmayan bir eriim sistemi kullanmaktasnz.
Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç kart sahipleri kampanyaya katlabilmeleri için, evet BP yazdktan sonra kartlarnn son 6 hanesini ekleyip 3340a SMS göndermelidirler (bu kartlar için katlm ücreti 2,99 TLdir).
Ayrntl bilgiye ve den ulalabilir.Kampanyadan yararlanabilmek için, ilk alveriten önce, SMS ya da BonusFla uygulamas ile kampanyaya katlnmas gerekmektedir.Katlm SMSleri Garanti Bankas sisteminde bulunan ve harcama yaplan kartn bal olduu cep telefonu numarasndan gönderilmelidir.Garanti Bonus kartlar, dier banka Bonus kartlar ve Money Bonusla kampanyaya katlan bingo qld müteriler, FlexiCardla da ayrca katlarak, BonusFla üzerinden katlmalar durumunda en fazla 30 TL olmak üzere ikinci defa bonus kazanabilirler.Kampanya kapsamnda tek seferde ve farkl günlerde yaplan 4 defa 125 TL ve üzeri ilemlerden 25 TL bonus/indirim kazanlacaktr.Gönderilen her bir SMS için GSM operatörleri tarafndan 1 SMS karl ücret tahsil edilmektedir.Bankamza iletmi olduunuz veya Bankamzn usül ve ilemleri çerçevesinde edinmi olduu her türlü kiisel veri ile biyometrik veri, salk verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakmndan (Veri tarihinde yürürlüe giren 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (kvkk) gereince, Bankamz DenizBank.Kiisel verilerin toplanma yöntemi: Kiisel verileriniz, Bankamzn Genel Müdürlük birimleri, ubeleri, ATMleri, kiosklar, internet ubesi, çar merkezi, kamu kurum ve kurulular ile Bankann faaliyetlerinin tamamlaycs veya uzants niteliindeki hizmetleri ald taraflar, anlamal kurulular ve destek hizmeti kurulular vastasyla ve benzeri dier kanallar aracl ile, otomatik.Lemler mutlaka Garanti Bankas POS cihaz ile yaplmaldr.Ayn gün içerisinde yaplan birden fazla 125 TL ve üzeri harcamalarn ilki kampanya dahilindedir.